Hey,

I need script for DLAIR YALAHAR.

EK 75+

Thanks.