hi guys any one wonna wt my aurora ur celesta? i have 3kk PM.