Para vender Hoje
ACC 1 (LUMINERA)
EK - 232 SKILL 101/97 ML 10 (Nao tem Wote)
EK - 231 SKILL 100/96 ML 10 ( nao tem INQ e Wote)
RP - 190 SKILL 102/87 ML 23 (Nao tem Poi , Inq , Wote)
(400 reais)

ACC 2
MS - 105 ML 67 (LUMINERA)
EK - 132 SKILL 89/81 ML 8 (CALMERA) (nao fez nenhuma quest)
EK - 136 SKILL 90/82 ML 8 (CALMERA) (nao fez nenhuma quest)
EK - 135 SKILL 90/83 ML 8 (CALMERA) (nao fez nenhuma quest)
(170 reais)

ACC 3 (PREMMY 140 DIAS)
EK - 56
EK - 50
EK - 50 (TODOS CALMERA)
EK - 32 Hydera
(100 reais)